Zapraszamy do Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa – z nami droga jest prostsza nawet we mgle !

Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa jest organizacją pozarządową „non-profit” zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym od 1997 roku.

Dlaczego warto zostać członkiem SHL?

Jesteśmy jednym z najstarszych i jedynym stowarzyszeniem w Polsce skupiającym wszystkie grupy profesjonalistów medycznych i przedstawicieli zawodów pokrewnych, zaangażowanych w profilaktykę i zwalczanie zakażeń szpitalnych. Naszymi członkami są lekarze, pielęgniarki, diagności laboratoryjni, pracownicy inspekcji sanitarnej, przedstawiciele administracji ochrony zdrowia, osoby odpowiedzialne za politykę jakości, procedury sterylizacji, dezynfekcji, a także utylizacji odpadów. Najważniejsze korzyści z członkostwa w Stowarzyszeniu to uczestnictwo w wielodyscyplinarnej grupie profesjonalistów i możliwość wymiany doświadczeń w zakresie zagadnień kształtujących jakość opieki medycznej oraz bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentów i personelu w placówkach ochrony zdrowia. Wymierne korzyści dla członków SHL to pierwszeństwo w rejestracji i zniżki w opłatach na wszystkich konferencjach i szkoleniach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie, bezpłatna subskrypcja biuletynu SHL oraz innych wydawnictw Stowarzyszenia, a także możliwość konsultacji z ekspertami SHL i dostępu do specjalistycznej bazy wiedzy na stronie internetowej Stowarzyszenia. Członkowie SHL poprzez uczestnictwo w pracach Zarządu oraz grupach roboczych mogą mieć wpływ na kształtowanie projektów legislacyjnych, opracowywanie stanowisk merytorycznych SHL oraz przygotowanie wytycznych ekspertów zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Stowarzyszenie współpracuje z różnymi instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi, w szczególności, z Państwową Inspekcją Sanitarną, Narodowym Instytutem Leków, Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej, Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Epidemiologicznych, Stowarzyszeniem Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, Stowarzyszeniem Pralników Polskich. Stowarzyszenie inicjuje programy i projekty badawcze, promuje najlepsze rozwiązania wdrażane w placówkach ochrony zdrowia, umożliwia prezentację i publikację wyników projektów realizowanych przez członków, najbardziej aktywni członkowie otrzymują granty szkoleniowe, inne cenne nagrody i wyróżnienia, a także istnieje możliwość uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach w charakterze wykładowców, co zwalnia z kosztów uczestnictwa i daje możliwość uzyskania honorarium autorskiego.

AKTUALNE WŁADZE STOWARZYSZENIA

W dniu 5.10.2022 r. podczas konferencji w Starych Jabłonkach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze i walne zebranie Członków Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, w czasie którego wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną na VII kadencję na lata 2022-2027 (wpis do KSR 31.05.2023) w następującym składzie:.

Przewodniczący:
dr Paweł Grzesiowski; mail: biuro@fipz.edu.pl

Zastępcy Przewodniczącego:
dr Adam Hermann
dr Agnieszka Sulikowska

Sekretarz:
dr Maria Karczewska

Skarbnik:
mgr Bożena Rychwalska

Członkowie:
dr Paulina Kołat-Brodecka
dr Piotr Leszczyński
dr Krystyna Paszko
Maja Romanowska
mgr Anna Tymoczko

Komisja Rewizyjna:
mgr Małgorzata Janicka-Szpond
mgr Monika Lisiecka
mgr Monika Lorenz

Dane kontaktowe:
Zarząd Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
00-776 Warszawa, ul. Nugat 3
Biuro Zarządu: p. Monika Grochowska
tel. kom: 512 507 292
email: konferencje@fipz.edu.pl

Składki członkowskie w wysokości 60 złotych rocznie prosimy przesyłać nie później niż do 30 czerwca każdego roku na konto:

ING 12 1050 1025 1000 0023 5294 4587
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa,
62-500 Konin, ul. Staszica 16
Siedziba Zarządu: 02-766 Warszawa ul. Nugat 3
 

Pobierz deklarację członkowską

Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa – krótka historia

Stowarzyszenie zrzesza członków reprezentujących różne grupy profesjonalistów medycznych i przedstawicieli zawodów pokrewnych, zaangażowanych w profilaktykę i zwalczanie zakażeń szpitalnych. Stowarzyszenie realizuje projekty edukacyjne, inicjuje projekty badawcze, promuje nowoczesne rozwiązania technologiczne dla placówek ochrony zdrowia, umożliwia prezentację i publikację wyników projektów realizowanych przez swoich członków i ich współpracowników.

Obecnie przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia jest dr med. Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń, konsultant szpitali w zakresie epidemiologii szpitalnej i kontroli zakażeń szpitalnych, od 2011 r. prezes fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń. Autor lub współautor ponad 260 naukowych publikacji krajowych i zagranicznych, w dziedzinie immunologii, szczepień ochronnych, profilaktyki i kontroli zakażeń oraz zakażeń szpitalnych.

Przez pierwsze sześć lat przewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia była jedna z jego założycielek mgr Henryka Matysiak, wówczas pełniąca funkcję zastępcy Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie. W ramach działalności w Stowarzyszeniu była współinicjatorką i współautorką poradnika fachowego dla placówek medycznych „Higiena w placówkach opieki medycznej” wydawanego do chwili obecnej. Obecnie pełni zaszczytną funkcje Członka Honorowego Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, a na wniosek Przewodniczącego SHL, w 2011 r. została uhonorowana przez Ministra Zdrowia odznaką „Zasłużony w ochronie zdrowia”.

Cele i formy działania Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie zrzesza w swoich szeregach ponad 300 członków reprezentujących różne grupy profesjonalistów medycznych i przedstawicieli zawodów pokrewnych, zaangażowanych w profilaktykę i zwalczanie zakażeń szpitalnych. Członkowie Stowarzyszenia tworzą wielodyscyplinarną grupę specjalistów dającą możliwość wymiany doświadczeń w zakresie zagadnień kształtujących jakość opieki medycznej oraz bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentów i personelu w placówkach ochrony zdrowia. Stowarzyszenie uczestniczy w pracach nad projektami nowych aktów prawnych, opracowuje stanowiska eksperckie w istotnych kwestiach merytorycznych oraz przygotowuje wytyczne ekspertów zgodne z aktualną wiedzą medyczną (Stanowiska SHL).

Stowarzyszenie współpracuje z różnymi instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi, w szczególności, z Państwową Inspekcją Sanitarną, Towarzystwem Mikrobiologii , Polskim Stowarzyszeniem Sterylizacji Medycznej, Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Epidemiologicznych, Stowarzyszeniem Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, Stowarzyszeniem Pralników Polskich.

Zgodnie ze statutem, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa realizuje cele dydaktyczno-edukacyjne organizując szkolenia i konferencje naukowo-szkoleniowe, a także warsztaty szkoleniowe (Konferencje i Szkolenia).

Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w pracach legislacyjnych nad nowymi projektami aktów prawnych w dziedzinie epidemiologii chorób zakaźnych i zakażeń. W ciągu ostatnich 20 lat członkowie Zarządu Stowarzyszenia czynnie uczestniczyli w pracach legislacyjnych rządu w zakresie ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach, rozporządzeniach o bezpieczeństwie biologicznym w miejscu pracy, raportach i rejestrach zakażeń szpitalnych, kwalifikacji członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, kontroli wewnętrznej i dokumentacji działań w zakresie programów kontroli zakażeń szpitalnych, a także rejestracji produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz wymagań fachowych w placówkach prowadzących działalność leczniczą.

Bardzo istotnym elementem działalności Stowarzyszenia jest rozwijanie współpracy między przedstawicielami różnych dyscyplin medycznych a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym oraz propagowanie nowych technologii w kontroli zakażeń oraz systemów zapobiegania zakażeniom.

Zgodnie ze statutem, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa realizuje także konsultacje i ekspertyzy dla placówek ochrony zdrowia w zakresie nadzoru epidemiologicznego.

Wyciąg ze statutu

Biografia członków zarządu

Anna Tymoczko – mgr pielęgniarstwa, absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalista I° z higieny i epidemiologii. kierownik Oddziału Nadzoru Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Od 2003 r w Zarządzie Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Redaktor prowadzący publikacji ,,Higiena w placówkach opieki medycznej” wydawnictwa Verlag Dashofer wykładowca w dziedzinie epidemiologii i kontroli zakażeń.

Maria Karczewska – dr n. o zdr., magister pielęgniarstwa, specjalista w dz.  pielęgniarstwa epidemiologicznego i pediatrycznego, zastępca dyrektora ds. medycznych Szpitala w Puszczykowie, absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 2013 oraz  Master of Business Administration (MBA) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie 2017.

Piotr Leszczyński, dr n. med., lekarz medycyny, nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Krystyna Paszko, dr n. o zdr., mgr pielęgniarstwa, absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka w dz. pielęgniarstwa epidemiologicznego i chirurgicznego, dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku, konsultant w Zespole Kontroli Zakażeń w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, nauczyciel akademicki.

Agnieszka Sulikowska – dr n. med., lekarz medycyny, specjalista w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, konsultant mikrobiologii klinicznej i kontroli zakażeń szpitalnych, przewodnicząca zespołu kontroli zakażeń w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.