Zapraszamy do Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa – z nami odnajdziesz drogę nawet we mgle !

Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa jest organizacją pozarządową „non-profit” zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym od 1997 roku.

Dlaczego warto zostać członkiem SHL?

Jesteśmy jednym z najstarszych i jedynym stowarzyszeniem w Polsce skupiającym wszystkie grupy profesjonalistów medycznych i przedstawicieli zawodów pokrewnych, zaangażowanych w profilaktykę i zwalczanie zakażeń szpitalnych. Naszymi członkami są lekarze, pielęgniarki, diagności laboratoryjni, pracownicy inspekcji sanitarnej, przedstawiciele administracji ochrony zdrowia, osoby odpowiedzialne za politykę jakości, procedury sterylizacji, dezynfekcji, a także utylizacji odpadów. Najważniejsze korzyści z członkostwa w Stowarzyszeniu to uczestnictwo w wielodyscyplinarnej grupie profesjonalistów i możliwość wymiany doświadczeń w zakresie zagadnień kształtujących jakość opieki medycznej oraz bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentów i personelu w placówkach ochrony zdrowia. Wymierne korzyści dla członków SHL to pierwszeństwo w rejestracji i zniżki w opłatach na wszystkich konferencjach i szkoleniach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie, bezpłatna subskrypcja biuletynu SHL oraz innych wydawnictw Stowarzyszenia, a także możliwość konsultacji z ekspertami SHL i dostępu do specjalistycznej bazy wiedzy na stronie internetowej Stowarzyszenia. Członkowie SHL poprzez uczestnictwo w pracach Zarządu oraz grupach roboczych mogą mieć wpływ na kształtowanie projektów legislacyjnych, opracowywanie stanowisk merytorycznych SHL oraz przygotowanie wytycznych ekspertów zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Stowarzyszenie współpracuje z różnymi instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi, w szczególności, z Państwową Inspekcją Sanitarną, Narodowym Instytutem Leków, Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej, Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Epidemiologicznych, Stowarzyszeniem Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, Stowarzyszeniem Pralników Polskich. Stowarzyszenie inicjuje programy i projekty badawcze, promuje najlepsze rozwiązania wdrażane w placówkach ochrony zdrowia, umożliwia prezentację i publikację wyników projektów realizowanych przez członków, najbardziej aktywni członkowie otrzymują granty szkoleniowe, inne cenne nagrody i wyróżnienia, a także istnieje możliwość uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach w charakterze wykładowców, co zwalnia z kosztów uczestnictwa i daje możliwość uzyskania honorarium autorskiego. ZAPRASZAMY DO NASZEGO STOWARZYSZENIA !

Składki członkowskie w wysokości 50 złotych rocznie prosimy przesyłać nie później niż do 30 czerwca każdego roku na konto:

ING 58 1050 1025 1000 0023 5352 1103
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa,
62-500 Konin, ul. Staszica 16
Pobierz deklarację członkowską

Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa

Stowarzyszenie zrzesza członków reprezentujących różne grupy profesjonalistów medycznych i przedstawicieli zawodów pokrewnych, zaangażowanych w profilaktykę i zwalczanie zakażeń szpitalnych. Stowarzyszenie realizuje projekty edukacyjne, inicjuje projekty badawcze, promuje nowoczesne rozwiązania technologiczne dla placówek ochrony zdrowia, umożliwia prezentację i publikację wyników projektów realizowanych przez swoich członków i ich współpracowników.

Obecnie przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia jest dr med. Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń, konsultant szpitali w zakresie epidemiologii szpitalnej i kontroli zakażeń szpitalnych, od 2011 r. prezes fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń. Autor lub współautor ponad 260 naukowych publikacji krajowych i zagranicznych, w dziedzinie immunologii, szczepień ochronnych, profilaktyki i kontroli zakażeń oraz zakażeń szpitalnych.

Przez pierwsze sześć lat przewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia była jedna z jego założycielek mgr Henryka Matysiak, wówczas pełniąca funkcję zastępcy Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie. W ramach działalności w Stowarzyszeniu była współinicjatorką i współautorką poradnika fachowego dla placówek medycznych „Higiena w placówkach opieki medycznej” wydawanego do chwili obecnej. Obecnie pełni zaszczytną funkcje Członka Honorowego Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, a na wniosek Przewodniczącego SHL, w 2011 r. została uhonorowana przez Ministra Zdrowia odznaką „Zasłużony w ochronie zdrowia”.

W dniu 5.10.2017 r. podczas konferencji w Starych Jabłonkach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze i walne zebranie Członków Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, w czasie którego wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną na VI kadencję 2017-2022 w następującym składzie:.

Przewodniczący:
dr Paweł Grzesiowski; email: paolo@fipz.edu.pl

Zastępcy Przewodniczącego:
mgr Danuta Pawlik email: danuta_pawlik@o2.pl
mgr Anna Tymoczko email: tymoczkoania@gmail.com

Sekretarz:
mgr Maria Karczewska

Skarbnik:
mgr Elżbieta Lejbrandt

Członkowie:
dr Piotr Leszczyński
dr Krystyna Paszko
dr Wojciech Przybylski
dr Agnieszka Sulikowska
mgr Zofia Żak-Puławska

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
dr Helena Zacharska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
mgr Bożena Rychwalska Członek Komisji Rewizyjnej

Dane kontaktowe:
Zarząd Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
00-776 Warszawa, ul. Nugat 3
Biuro Zarządu: p. Monika Grochowska
tel. (22) 100 44 48; kom: 512 507 292; fax (22) 100 27 70
email: shl@shl.org.pl

Cele i formy działania Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie zrzesza w swoich szeregach ponad 300 członków reprezentujących różne grupy profesjonalistów medycznych i przedstawicieli zawodów pokrewnych, zaangażowanych w profilaktykę i zwalczanie zakażeń szpitalnych. Członkowie Stowarzyszenia tworzą wielodyscyplinarną grupę specjalistów dającą możliwość wymiany doświadczeń w zakresie zagadnień kształtujących jakość opieki medycznej oraz bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentów i personelu w placówkach ochrony zdrowia. Stowarzyszenie uczestniczy w pracach nad projektami nowych aktów prawnych, opracowuje stanowiska eksperckie w istotnych kwestiach merytorycznych oraz przygotowuje wytyczne ekspertów zgodne z aktualną wiedzą medyczną (Stanowiska SHL).

Stowarzyszenie współpracuje z różnymi instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi, w szczególności, z Państwową Inspekcją Sanitarną, Towarzystwem Mikrobiologii , Polskim Stowarzyszeniem Sterylizacji Medycznej, Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Epidemiologicznych, Stowarzyszeniem Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, Stowarzyszeniem Pralników Polskich.

Zgodnie ze statutem, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa realizuje cele dydaktyczno-edukacyjne organizując szkolenia i konferencje naukowo-szkoleniowe nie rzadziej niż 4 razy w roku, a także warsztaty szkoleniowe co najmniej 2 razy w roku (Konferencje i Szkolenia).

Stowarzyszenie wydaje od 1997 r. biuletyn, w którym zawarte są najciekawsze prezentacje konferencyjne, nowe akty prawne z komentarzami ekspertów, a także artykuły poglądowe i sprawozdania zjazdowe. Biuletyn ukazuje się 2-4 razy w roku i jest bezpłatnie przekazywany członkom Stowarzyszenia, podobnie jak inne wydawnictwa edukacyjne, których ukazało się łącznie 6 (dostępne w zakładce Publikacje)

Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w pracach legislacyjnych nad nowymi projektami aktów prawnych w dziedzinie epidemiologii chorób zakaźnych i zakażeń. W ciągu ostatnich 10 lat członkowie Zarządu Stowarzyszenia czynnie uczestniczyli w pracach legislacyjnych rządu w zakresie ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach, rozporządzeniach o bezpieczeństwie biologicznym w miejscu pracy, raportach i rejestrach zakażeń szpitalnych, kwalifikacji członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, kontroli wewnętrznej i dokumentacji działań w zakresie programów kontroli zakażeń szpitalnych, a także rejestracji produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz wymagań fachowych w placówkach prowadzących działalność leczniczą.

Bardzo istotnym elementem działalności Stowarzyszenia jest rozwijanie współpracy między przedstawicielami różnych dyscyplin medycznych a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym oraz propagowanie nowych technologii w kontroli zakażeń oraz systemów zapobiegania zakażeniom.

Zgodnie ze statutem, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa realizuje także konsultacje i ekspertyzy dla placówek ochrony zdrowia w zakresie nadzoru epidemiologicznego.

Wyciąg ze statutu

Biografia członków zarządu

Danuta Pawlik – mgr biologii, specjalista mikrobiologii, kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego SP ZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim, konsultant ds. mikrobiologii i kontroli zakażeń w SSW w Ciechanowie oraz SPZZOZ w Wyszkowie. Wykładowca na kursach i konferencjach na temat kontroli zakażeń.

Anna Tymoczko – mgr pielęgniarstwa, absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalista I° z higieny i epidemiologii. kierownik Oddziału Nadzoru Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Od 2003 r w Zarządzie Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Redaktor prowadzący publikacji ,,Higiena w placówkach opieki medycznej” wydawnictwa Verlag Dashofer wykładowca w dz. kontroli zakażeń.

Maria Karczewska – magister pielęgniarstwa, specjalista w dz.  pielęgniarstwa epidemiologicznego i pediatrycznego, zastępca dyrektora ds. medycznych Szpitala w Puszczykowie, absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 2013 oraz  Master of Business Administration (MBA) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie 2017.

Elżbieta Lejbrandt – mgr biologii, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, były kierownik epidemiologii w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Współzałożycielka i członek zarządu Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Redaktor prowadzący publikacji ,,Higiena w placówkach opieki medycznej” wydawnictwa Verlag Dashofer.

Piotr Leszczyński, dr n. med., lekarz medycyny, nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Krystyna Paszko, dr n. o zdr., Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista w dz. pielęgniarstwa epidemiologicznego i chirurgicznego, dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku, konsultant w Zespole Kontroli Zakażeń w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, nauczyciel akademicki w Powiślańskiej Szkole Wyższej, przewodnicząca Komisji ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego przy OIPiP w Gdańsku.

Wojciech Przybylski – dr n. med, specjalista pediatrii, zdrowia publicznego i zarządzania w ochronie zdrowia, kierownik działu pediatrycznego, lekarz zakażeń szpitalnych, dyrektor ZOZ i Szpitala Specjalistycznego św. Łukasza w Końskich, wykładowca w dz. kontroli zakażeń.

Agnieszka Sulikowska – dr n. med., lekarz medycyny, specjalista w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, konsultant mikrobiologii klinicznej i kontroli zakażeń szpitalnych, przewodnicząca zespołu kontroli zakażeń w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Zapraszamy do współpracy!