POROZUMIENIE STOWARZYSZEŃ AKTYWNYCH W DZIEDZINIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

Celem utworzenia Porozumienia w 2018 r. była prezentacja poglądów i priorytetów poszczególnych stowarzyszeń, wypracowanie wspólnego stanowiska w kluczowych obszarach kontroli zakażeń szpitalnych oraz pogłębiona dyskusja w zakresie odrębności / różnic poglądów. Ponadto zaplanowano opracowanie wspólnych wytycznych / stanowisk w uzgodnionych obszarach, przygotowanie / opracowanie założeń merytorycznych aktów prawnych, inicjowanie badań / analiz epidemiologicznych oraz dyskusję nad bieżącymi problemami i wspólne stanowiska dla Min. Zdrowia, GIS, CMJ, NIK itp.

W skład Porozumienia weszły:

POLSKIE TOWARZYSTWO ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (rok utworzenia 1994)
STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA (rok utworzenia 1997)
POLSKIE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH (rok utworzenia 1998)
TOWARZYSTWO MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ (rok utworzenia 2003)
MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KOMITETÓW I ZESPOŁÓW KONTROLI ZAKAŻEŃ (rok utworzenia 2005)
STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ (rok utworzenia 2016) – w listopadzie 2019 r. SES zawiesił swój udział w pracach Porozumienia

PIERWSZE SPOTKANIE – LUTY 2018 WARSZAWA
Prezentacje indywidualne każdego stowarzyszenia ujawniło wiele wspólnych poglądów, określono zagadnienia priorytetowe, ustalono tematykę / obszary podlegające dyskusji. Przyjęto koncepcję „Od wspólnych wytycznych merytorycznych do zmian prawnych”.
Ustalono terminarz spotkań. Posiedzenia odbywają się co 1-2 m-ce. Rotacyjny gospodarz, statutowe finansowanie (bez sponsorów).

Pierwszym wspólnie wypracowanym opracowaniem są WYTYCZNE ZAPOBIEGANIA TRANSMISJI BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH O SZCZEGÓLNEJ ZJADLIWOŚCI LUB OPORNOŚCI (BCA) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych

Opracował zespół ekspertów z n/w sześciu stowarzyszeń (w kolejności roku założenia), koordynowany przez dr Pawła Grzesiowskiego:

POLSKIE TOWARZYSTWO ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
Małgorzata Bulanda, Małgorzata Romanik, Marta Wałaszek
STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA
Paweł Grzesiowski, Anna Tymoczko, Danuta Pawlik, Agnieszka Sulikowska, Piotr Leszczyński
POLSKIE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH
Mirosława Malara, Rita Pawletko, Edyta Synowiec, Maria Cianciara, Małgorzata Giemza, Małgorzata Sobania
TOWARZYSTWO MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ
Marzenna Bartoszewicz, Beata Kowalska-Krochmal
MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KOMITETÓW I ZESPOŁÓW KONTROLI ZAKAŻEŃ
Małgorzata Krzystek-Purol, Marian Ciążyński, Monika Pomorska Wesołowska, Danuta Pabian
STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ
Agnieszka Misiewska-Kaczur, Marleta Zienkiewicz, Aleksander Deptuła

Wprowadzenie
Zakażenia wieloopornymi drobnoustrojami stanowią poważne zagrożenie zdrowia publicznego. Konieczne jest podjęcie efektywnych działań w sektorze ochrony zdrowia, mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się tych drobnoustrojów, w szczególności w placówkach ochrony zdrowia. Mając na uwadze zapotrzebowanie na krajowe, ujednolicone zasady postępowania, sześć stowarzyszeń aktywnych w dziedzinie zakażeń szpitalnych opracowało wspólne WYTYCZNE ZAPOBIEGANIA TRANSMISJI BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH O SZCZEGÓLNEJ ZJADLIWOŚCI LUB OPORNOŚCI w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych. Wytyczne stanowią zbiór zasad postępowania w szpitalach, opartych na aktualnej wiedzy medycznej i doświadczeniu klinicznym ekspertów. Materiał ten będzie podlegał o regularnej ocenie i aktualizacji, tak aby uwzględniał najnowsze trendy w mikrobiologii, epidemiologii i prewencji zakażeń.

Wytyczne do pobrania