ZARZĄDZENIE PREZESA NFZ Z DNIA 4.04.2020 

Pacjenci i personel medyczny wszystkich szpitali będą mieli zagwarantowany dostęp do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Koszty testów pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. Taką możliwość wprowadza nowelizacja zarządzenia Prezesa NFZ dotyczącego rozliczania świadczeń medycznych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nowe przepisy przewidują, że NFZ rozliczy wykonanie testów na obecność koronawirusa w laboratoriach szpitali umieszczonych na wykazie prowadzonym przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z wojewodą. Testy mogą być wykonane nie tylko dla pacjentów tych szpitali, ale także dla pacjentów i personelu medycznego wszystkich pozostałych placówek szpitalnych w Polsce. Wymazy ze szpitali trafią do wskazanych laboratoriów (np. w szpitalu jednoimiennym) i w efekcie szpital wykonujący test będzie mógł rozliczyć koszt tego testu z Funduszem. Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374). Na mocy ww. przepisu Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia upoważniony został do określenia zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Niniejszym zarządzeniem zaktualizowano katalog produktów rozliczeniowych, poszerzając dostęp do wykonywania i rozliczania badań diagnostycznych na obecność wirusa SARS-CoV-2 w podmiotach leczniczych posiadających własne laboratoria diagnostyczne. Poprawa dostępu obejmie również pacjentów i pracowników pozostałych podmiotów leczniczych, w tym diagnozowanych na SOR lub Izbach Przyjęć tych podmiotów.
Określone niniejszym zarządzeniem wartości wyceny wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 mogą ulec zmianie w wyniku taryfikacji przeprowadzonej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Nowelizacja zarządzenia do pobrania