NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH DO NFZ

Od 1.01.2020 r. w związku ze zmianą  Rozporządzenia Min Zdrowia z 28.06.2019 w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania  podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, szpitale mają obowiązek raportowania do NFZ każdego przypadku zakażenia szpitalnego przy rozliczeniu świadczenia opieki szpitalnej.

Image

W ślad za zmianą rozporządzenia, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w zarządzeniu nr 98/DI z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmienił wzór pliku rozliczeniowego przesyłanego do NFZ celem rozliczenia świadczeń. Wynika z niego obowiązek umieszczenia informacji czy u pacjenta podczas rozliczanego pobytu w szpitalu wystąpiło zakażenie szpitalne, jeśli tak, to jaką miało postać wg klasyfikacji ICD-10. Fakt wystąpienia zakażenia powinien zaznaczyć lekarz wypisujący pacjenta z oddziału, a weryfikację rozpoznań i zgodności z rejestrem zakażeń szpitalnych powinien przeprowadzać zespół konroli zakażeń szpitalnych w porozumieniu z działem rozliczeń z NFZ.

Image

Poniżej zamieszczamy wykaz wstępny rozpoznań wg klasyfikacji ICD-10 odpowiadających wybranym postaciom zakażeń szpitalnych (wersja robocza Porozumienia Stowarzyszeń z dnia 10.02.2020)

ZAKAŻENIA UOGÓLNIONE
A02.1 – Sepsa wywołana pałeczkami Salmonella
A39.3 – Przewlekła sepsa meningokokowa
A40 –    Sepsa paciorkowcowa
A40.0 – Sepsa wywołana przez paciorkowce grupy A
A40.1 – Sepsa wywołana przez paciorkowce grupy B
A40.2 – Sepsa wywołana przez paciorkowce grupy D
A40.3 – Sepsa wywołana przez Streptococcus pneumoniae
A40.9 – Sepsa paciorkowcowa, nie określona
A41 Inne sepsy
A41.0 – Sepsa wywołana przez Staphylococcus aureus
A41.1 – Sepsa wywołana przez inne określone gronkowce, w tym gronkowce koagulazo-ujemne
A41.2 – Sepsa wywołana przez nieokreślone gronkowce
A41.3 – Sepsa wywołana przez Haemophilus influenzae
A41.4 – Sepsa wywołana przez beztlenowce
A41.5 – Sepsa wywołana przez inne bakterie Gram-ujemne
A41.8 – Inna sepsa, nie określona
A41.9 – Sepsa, nie określona, wstrząs septyczny
A42.7 – Sepsa promienicza
A48 – Zgorzel gazowa
B37.7 – Sepsa wywołana przez Candida
P36 – Sepsa bakteryjna noworodka (8) obejmuje: wrodzona sepsa
P36.0 – Sepsa noworodka wywołana przez paciorkowca grupy B
P36.1 – Sepsa noworodka wywołana przez inne i nie określone paciorkowce
P36.2 – Sepsa noworodka wywołana przez gronkowca złocistego
P36.3 – Sepsa noworodka wywołana przez inne i nie określone gronkowce
P36.4 – Sepsa noworodka wywołana przez pałeczkę okrężnicy
P36.5 – Sepsa noworodka wywołana przez beztlenowce
P36.8 – Inna sepsa bakteryjna noworodka
P36.9 – Sepsa bakteryjna noworodka, nie określona
T80.2 – Zakażenie będące wynikiem wlewu, transfuzji i wstrzyknięcia, w tym zakażenie związane z cewnikiem naczyniowym

ZAKAŻENIA ŁOŻYSKA NACZYNIOWEGO
I33 – zapalenie wsierdzia
I51.4 – zapalenie osierdzia
I73.8 – zapalenie żył

ZAKAŻENIA SKÓRY, TKANEK MIĘKKICH, KOŚCI

L08 – Zakażenia skóry i tkanki podskórnej

M86 – Zapalenie kości i szpiku
M13.9 zapalenie stawu / torebki stawowej

ZAKAŻENIA MIEJSCA OPEROWANEGO
T81.4 Zakażenie po zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej, obejmuje:
– ropień:
• wewnątrzbrzuszny
• szwu
• podprzeponowy
• rany
• pozabiegowy
– sepsa po zabiegu
T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7 – Zakażenia protez, wszczepów i przeszczepów
O86.0 – Zakażenie rany położniczej

ZAKAŻENIA UKŁADU ODDECHOWEGO

J06 Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim
nieokreślonym
J06.0 Ostre zapalenie krtani i gardła
J06.8 Inne ostre zakażenia górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim
J06.9 Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych, nieokreślone
J10.0 Grypa z zapaleniem płuc wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy
J10.1 Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana przez inny
zidentyfikowany wirus grypy
J10.8 Grypa z innymi objawami wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy
J11 Grypa, wirus niezidentyfikowany
J12 Wirusowe zapalenie płuc, niesklasyfikowane gdzie indziej
J12.0 Zapalenie płuc wywołane przez adenowirus
J12.1 Zapalenie płuc wywołane przez wirus RS
J12.2 Zapalenie płuc wywołane przez wirus paragrypy
J12.8 Zapalenie płuc wywołane przez inny wirus
J12.9 Wirusowe zapalenie płuc, nieokreślone
J13 Zapalenie płuc wywołane przez Streptococcus pneumoniae
J14 Zapalenie płuc wywołane przez Haemophilus influenzae
J15 Bakteryjne zapalenie płuc niesklasyfikowane gdzie indziej
J15.0 – Zapalenie płuc wywołane pałeczką zapalenia płuc (Klebsiella pneumonia)
J15.1 – Zapalenie płuc wywołane przez Pseudomonas
J15.2 – Zapalenie płuc wywołane przez gronkowce
J15.3 – Zapalenie płuc wywołane przez paciorkowce grupy B
J15.4 – Zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowce
J15.5 – Zapalenie płuc wywołane przez pałeczkę okrężnicy (Escherichia coli)
J15.6 – Zapalenie płuc wywołane przez inne tlenowe bakterie Gram-ujemne
J15.7 – Zapalenie płuc wywołane przez Mycoplasma pneumoniae
J15.8 – Zapalenie płuc wywołane innymi bakteriami
J15.9 – Nieokreślone bakteryjne zapalenie płuc
J18 Zapalenie płuc wywołane przez niezidentyfikowany czynnik zakaźny
J18.0 Odoskrzelowe zapalenie płuc, nieokreślone
J18.1 Płatowe zapalenie płuc, nieokreślone
J18.8 Zapalenie płuc wywołane przez inne nieokreślone drobnoustroje
J18.9 Zapalenie płuc, nieokreślone
J20 – Zakażenie dolnych dróg oddechowych
J20.0 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez Mycoplasma pneumoniae
J20.1 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez Haemophilus influenzae
J20.2 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez paciorkowce
J20.3 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus Coxsackie
J20.4 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus paragrypy
J20.5 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus RS
J20.6 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez rinowirus
J20.7 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez echowirus
J20.8 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez inne określone drobnoustroje
J20.9 Ostre zapalenie oskrzeli, nieokreślone
J21 Ostre zapalenie oskrzelików
J21.0 Ostre zapalenie oskrzelików wywołane przez wirus RS
J21.8 Ostre zapalenie oskrzelików wywołane przez inne określone drobnoustroje
J21.9 Ostre zapalenie oskrzelików, nieokreślone

ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWEGO
N39.0 – Zakażenie układu moczowego w części nie określonej
W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia czynnika zakaźnego (B95-B97)

ZAKAŻENIA UKŁADU NERWOWEGO
G00-09 – Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego
G03.8 Zakażenie wewnątrzczaszkowe, ZOMR

ZAKAŻENIA UKŁADU POKARMOWEGO
A04.7 – Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez C.difficile
A09 – zapalenia żołądka i jelit poza C. difficile
A09 – zakażenia wewnątrzbrzuszne gdzie indziej nieokreślone, biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o etiologii prawdopodobnie zakaźnej
A02 Inne zakażenia wywołane przez Salmonella: zakażenia lub zatrucia pokarmowe wywołane przez Salmonella niezależnie od gatunku, lecz inne niż S. typhi i S. paratyphi
A02.0 Zatrucie pokarmowe wywołane przez Salmonella
Zapalenie jelit wywołane przez Salmonella
A02.1 Posocznica wywołana przez Salmonella
A04.0 Zakażenie Escherichia coli enteropatogenną
A04.1 Zakażenie Escherichia coli enterotoksyczną
A04.2 Zakażenie Escherichia coli enteroinwazyjną
A04.3 Zakażenie Escherichia coli enterokrwotoczną
A04.8 Inne określone jelitowe zakażenia bakteryjne
A04.9 Jelitowe zakażenie bakteryjne, nieokreślone
A05.0 Pokarmowe zatrucie gronkowcowe
A08 Wirusowe i inne określone zakażenia jelit
A08.0 Zapalenie jelit wywołane przez rotawirusy
A08.1 Ostra gastroenteropatia wywołana przez wirus Norwalk
A08.2 Zapalenie jelit wywołane przez adenowirusy
A08.3 Zapalenie jelit wywołane przez inne wirusy
A08.4 Wirusowe zakażenie jelit, nieokreślone
A08.5 Inne określone zakażenia jelit
A09 Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o przypuszczalnie zakaźnej etiologi

INNE

J 06 – zakażenie oka, ucha, nosa, jamy ustnej
N41 – Zakażenie układu rozrodczego
Grypa z zajęciem przewodu pokarmowego (J09, J10.8, J11.8)
Gruźlica układu oddechowego A15-A16
Wirusowe zapalenie wątroby B15-B19
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] B20-B24