7.01.2013 r. odbyło się w Warszawie spotkanie inicjujące polską edycję programu WHO „Higiena rąk to bezpieczeństwo opieki” . Program koordynowany jest przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia pracy z biurem WHO w Warszawie. Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa ściśle współdziała w realizacji tego projektu, wspierając szkolenia uczestników oraz wdrożenie poszczególnych elementów programu w szpitalach.

WHO w 2004 r. powołało międzynarodowy sojusz – światowej inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa pacjentów. Program „Higiena rąk to bezpieczna opieka” został zapoczątkowany w 2005 r, w związku z pierwszą edycją Światowej Inicjatywy na rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta. Program ten inicjuje współpracę specjalistów, władz w sektorze ochrony zdrowia i pacjentów w celu sformułowania zaleceń właściwej higieny rąk we wszystkich placówkach opieki zdrowotnej na całym świecie. Higiena rąk jest podstawowym środkiem zapobiegania zakażeniom związanym z opieką zdrowotną a jednocześnie zwiększającym bezpieczeństwo pacjentów. W latach 2005-2008 opracowano strategię poprawy higieny rąk z uwzględnieniem różnych okoliczności i miejsc świadczenia usług opieki zdrowotnej, co zaowocowało wydaniem w 2009 r. „Wytycznych WHO dotyczących higieny rąk w opiece zdrowotnej”. Wytyczne zostały przygotowane z myślą o pracownikach ochrony zdrowia, dyrektorach szpitali i organów władzy w sektorze zdrowia. W dokumencie
uwzględniono perspektywę ogólnoświatową, co oznacza, że wytyczne powinny być dostosowane do lokalnych uwarunkowań, dostępnych środków i zasobów.

Harmonogram prac w ramach pierwszego etapu realizacji projektu w Polsce:

  • 10 stycznia – 28 lutego 2013r. – Rekrutacja jednostek do pilotażu kwestionariusza samooceny, powołanie Komitetu Sterującego;
  • 1 marzec 2013 – 31 marzec 2013 – szkolenie dotyczące prawidłowego wypełnienia kwestionariusza samooceny oraz badania w jednostkach pod kontrolą koordynatorów ds. higieny rąk;
  • 1 kwiecień 2013 – 15 maj 2013 – przeprowadzenie samooceny i badań w jednostkach, gromadzenie danych, analiza, raport;
  • 20 – 21 maja 2013 – Prezentacja zebranych danych na konferencji CMJ w Krakowie