INFORMACJA O KURSIE SPECJALISTYCZNYM
dla lekarzy przewodniczących zespołów kontroli zakażeń szpitalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. 2010.108.706)

STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA, SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
PRZY WSPÓŁPRACY FUNDACJI INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ
ORGANIZUJĄ KURS SPECJALISTYCZNY DLA LEKARZY UPRAWNIAJĄCY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

ZASADY ORGANIZACJI I RAMOWY PROGRAM KURSU
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa wraz ze Szkołą Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Fundacją „Instytut Profilaktyki Zakażeń” na podstawie art. 2 pkt 3 ust. 2 Ustawy o instytutach badawczych (Dz.U.2010.96.618) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, (DZ.U.2010.108.706), organizują kurs hybrydowy dla lekarzy w zakresie epidemiologii szpitalnej. Kurs obejmuje pełny zakres tematyczny dotyczący systemu kontroli zakażeń szpitalnych, w tym aspekty prawne, organizacyjne, epidemiologiczne, mikrobiologiczne oraz praktyczne procedury monitorowania, dekontaminacji, polityki antybiotykowej, postępowania w ognisku epidemicznym oraz bezpieczeństwa personelu medycznego.

Zajęcia przygotowują do pełnienia funkcji i realizacji zadań przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych określonych ustawą z dnia 5.12.2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2008.234.1570).

Program kursu jest zgodny z wytycznymi ECDC, obejmuje następująće obszary i dziedziny kompetencji w zakresie kontroli zakażeń i higieny szpitalnej  Core competencies for infection control and hospital hygiene professionals in the European Union, 2013

Obszar 1. Zarządzanie programem
• Opracowanie programu kontroli zakażeń
• Zarządzanie programem kontroli zakażeń, planem pracy i projektami
Obszar 2. Poprawa jakości
• Współpraca w obszarze zarządzania jakością
• Udział w zarządzaniu ryzykiem
• Prowadzenie oceny działalności klinicznej i analiza wyników
• Szkolenie z zakresu kontroli zakażeń dla pracowników
• Badania epidemiologiczne / naukowe
Obszar 3. Monitorowanie i nadzór nad zakażeniami szpitalnymi
• Projektowanie systemu monitorowania i nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi
• Zarządzanie (wdrażanie, monitorowanie, ocena) systemem monitorowania i nadzoru
• Identyfikacja, badania i zarządzanie ogniskiem epidemicznym
Obszar 4. Kontrola zakażeń szpitalnych
• Opracowanie interwencji w zakresie kontroli zakażeń
• Wdrażanie procedur w zakresie kontroli zakażeń
• Działania redukujące oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe
• Doradztwo w zakresie odpowiednich badań mikrobiologicznych i interpretacji danych laboratoryjnych
• Dekontaminacja i sterylizacja wyrobów medycznych
• Kontrola środowiskowych źródeł zakażeń (higiena rąk, odpady, bielizna szpitalna, środowisko szpitalne, żywność, woda, powietrze)

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na kurs jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza oraz wniesienie opłaty. Kurs zakończony jest sprawdzianem wiedzy. Uczestnicy otrzymują numerowane świadectwo ukończenia kuru uprawniające do pełnienia funkcji lekarza przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.

Kurs obejmuje 100 godzin wykładowych i warsztatów (dwie sesje po 4 dni) oraz 50 godzin zajęć praktycznych e-learningowych
SESJA I 24.02.-27.2020 Warszawa (godz. rozpoczęcia zajęć 10.00)
SESJA II 23.03.-26.03.2020 Gdańsk (godz. rozpoczęcia zajęć 10.00)

Koszt kursu 2200* zł obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz uczestnictwo w kursie
(*kwota netto, dla płatników VAT doliczany jest 23% podatek VAT)
Wpłaty na konto: FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI
KONTO ING 12 1050 1025 1000 0023 5294 4587 z dopiskiem „Kurs lekarze i nazwisko Uczestnika”

Formular zgłoszenia do pobrania: wersja pdf      wersja word

Zgłoszenie należy przesyłać na adres konferencje@fipz.edu.pl