KURS DLA LEKARZY PRZEWODNICZĄCYCH ZESPOŁÓW KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

UWAGA NOWA EDYCJA JESIEŃ 2024 (LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2024) 

KURS SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SESJI 4-DNIOWYCH (TRYB HYBRYDOWY): 

TERMINY JESIENNEJ EDYCJI: I SESJA 4-7.11.2024  II SESJA 2-5.12.2024

PLIKI DO POBRANIA
FORMULARZ ZGŁOSZENIA WERSJA WORD
FORMULARZ ZGŁOSZENIA WERSJA PDF

INFORMACJA O KURSIE SPECJALISTYCZNYM
dla lekarzy przewodniczących zespołów kontroli zakażeń szpitalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. 2010.108.706)

STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA PRZY WSPÓŁPRACY FUNDACJI INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ ORGANIZUJĄ KURS SPECJALISTYCZNY DLA LEKARZY UPRAWNIAJĄCY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

ZASADY ORGANIZACJI I RAMOWY PROGRAM KURSU
Kurs dla lekarzy w zakresie epidemiologii szpitalnej jest zorganizowany na podstawie art. 2 pkt 3 ust. 2 Ustawy o instytutach badawczych (Dz.U.2010.96.618) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, (DZ.U.2010.108.706). Kurs obejmuje pełny zakres tematyczny dotyczący systemu kontroli zakażeń szpitalnych, w tym aspekty prawne, organizacyjne, epidemiologiczne, mikrobiologiczne oraz praktyczne procedury monitorowania, dekontaminacji, polityki antybiotykowej, postępowania w ognisku epidemicznym oraz bezpieczeństwa personelu medycznego.

Zajęcia przygotowują do pełnienia funkcji i realizacji zadań przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych określonych ustawą z dnia 5.12.2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2008.234.1570).

Program kursu jest zgodny z wytycznymi ECDC, obejmuje następujące obszary i dziedziny kompetencji w zakresie kontroli zakażeń i higieny szpitalnej  Core competencies for infection control and hospital hygiene professionals in the European Union

Obszar 1. Zarządzanie programem
• Opracowanie programu kontroli zakażeń
• Zarządzanie programem kontroli zakażeń, planem pracy i projektami
Obszar 2. Poprawa jakości
• Współpraca w obszarze zarządzania jakością
• Udział w zarządzaniu ryzykiem
• Prowadzenie oceny działalności klinicznej i analiza wyników
• Szkolenie z zakresu kontroli zakażeń dla pracowników
• Badania epidemiologiczne / naukowe
Obszar 3. Monitorowanie i nadzór nad zakażeniami szpitalnymi
• Projektowanie systemu monitorowania i nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi
• Zarządzanie (wdrażanie, monitorowanie, ocena) systemem monitorowania i nadzoru
• Identyfikacja, badania i zarządzanie ogniskiem epidemicznym
Obszar 4. Kontrola zakażeń szpitalnych
• Opracowanie interwencji w zakresie kontroli zakażeń
• Wdrażanie procedur w zakresie kontroli zakażeń
• Działania redukujące oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe
• Doradztwo w zakresie odpowiednich badań mikrobiologicznych i interpretacji danych laboratoryjnych
• Racjonalna terapia i profilaktyka antybiotykowa, standardy leczenia zakażeń
• Kontrola środowiskowych źródeł zakażeń (higiena rąk, odpady, bielizna szpitalna, środowisko szpitalne, żywność, woda, powietrze)

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na kurs jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza oraz wniesienie opłaty. Kurs zakończony jest sprawdzianem wiedzy. Uczestnicy otrzymują numerowane świadectwo ukończenia kuru uprawniające do pełnienia funkcji lekarza przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.

Kurs obejmuje 100 godzin wykładowych i warsztatów (dwie sesje po 4 dni) w trybie  on-line (hybrydowym)

Koszt kursu 3200* zł obejmuje uczestnictwo w kursie, materiały kursowe, dostęp nieograniczony do zarejestrowanych wykładów
(*kwota netto dla instytucji finansowanych przynajmniej w 70% ze środków publicznych, dla pozostałych płatników doliczany jest 23% podatek VAT)

Wpłaty na konto: FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI
KONTO ING 12 1050 1025 1000 0023 5294 4587 z dopiskiem „Kurs lekarze i nazwisko Uczestnika”

Zgłoszenie (skan wypełnionego i podpisanego formularza) należy przesłać e-mailem na adres: konferencje@fipz.edu.pl do dnia 1.03.2024 r.

Opłaty należy wnosić do 12.11.2024 r.

PLIKI DO POBRANIA
FORMULARZ ZGŁOSZENIA WERSJA WORD
FORMULARZ ZGŁOSZENIA WERSJA PDF

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze organizacyjnym

BIURO ORGANIZACYJNE 
FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ
P. Monika Grochowska TEL: 512 507 292
mail: konferencje@fipz.edu.pl