KURS DLA LEKARZY PRZEWODNICZĄCYCH ZESPOŁÓW KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

NOWA EDYCJA JESIEŃ 2024

KURS SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SESJI 4-DNIOWYCH (TRYB HYBRYDOWY): 

TERMINY: I SESJA 4-7.11.2024  II SESJA 2-5.12.2024

INFORMACJA O KURSIE SPECJALISTYCZNYM
dla lekarzy przewodniczących zespołów kontroli zakażeń szpitalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. 2010.108.706)

ZASADY ORGANIZACJI I RAMOWY PROGRAM KURSU
Kurs dla lekarzy w zakresie epidemiologii szpitalnej jest zorganizowany na podstawie art. 2 pkt 3 ust. 2 Ustawy o instytutach badawczych (Dz.U.2010.96.618) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, (DZ.U.2010.108.706). Kurs obejmuje pełny zakres tematyczny dotyczący systemu kontroli zakażeń szpitalnych, w tym aspekty prawne, organizacyjne, epidemiologiczne, mikrobiologiczne oraz praktyczne procedury monitorowania, dekontaminacji, polityki antybiotykowej, postępowania w ognisku epidemicznym oraz bezpieczeństwa personelu medycznego.

Zajęcia przygotowują do pełnienia funkcji i realizacji zadań przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych określonych ustawą z dnia 5.12.2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2008.234.1570).

Program kursu jest zgodny z wytycznymi ECDC, obejmuje następujące obszary i dziedziny kompetencji w zakresie kontroli zakażeń i higieny szpitalnej  Core competencies for infection control and hospital hygiene professionals in the European Union

Obszar 1. Zarządzanie programem
• Opracowanie programu kontroli zakażeń
• Zarządzanie programem kontroli zakażeń, planem pracy i projektami
Obszar 2. Poprawa jakości
• Współpraca w obszarze zarządzania jakością
• Udział w zarządzaniu ryzykiem
• Prowadzenie oceny działalności klinicznej i analiza wyników
• Szkolenie z zakresu kontroli zakażeń dla pracowników
• Badania epidemiologiczne / naukowe
Obszar 3. Monitorowanie i nadzór nad zakażeniami szpitalnymi
• Projektowanie systemu monitorowania i nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi
• Zarządzanie (wdrażanie, monitorowanie, ocena) systemem monitorowania i nadzoru
• Identyfikacja, badania i zarządzanie ogniskiem epidemicznym
Obszar 4. Kontrola zakażeń szpitalnych
• Opracowanie interwencji w zakresie kontroli zakażeń
• Wdrażanie procedur w zakresie kontroli zakażeń
• Działania redukujące oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe
• Doradztwo w zakresie odpowiednich badań mikrobiologicznych i interpretacji danych laboratoryjnych
• Racjonalna terapia i profilaktyka antybiotykowa, standardy leczenia zakażeń
• Kontrola środowiskowych źródeł zakażeń (higiena rąk, odpady, bielizna szpitalna, środowisko szpitalne, żywność, woda, powietrze)

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na kurs jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza oraz wniesienie opłaty. Kurs zakończony jest sprawdzianem wiedzy. Uczestnicy otrzymują numerowane świadectwo ukończenia kuru uprawniające do pełnienia funkcji lekarza przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.

Koszt kursu 3200* zł obejmuje uczestnictwo w kursie, materiały kursowe, dostęp nieograniczony do zarejestrowanych wykładów
(*kwota netto dla instytucji finansowanych przynajmniej w 70% ze środków publicznych, dla pozostałych płatników doliczany jest 23% podatek VAT)

ZGŁOSZENIE ON-LINE UCZESTNIKA KURSU

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
DANE UCZESTNIKA
np. lek., dr med., dr hab. med., prof.
nazwa
ADRES GŁÓWNEGO MIEJSCA PRACY
ZGODA NA WYSTAWIENIE FAKTURY VAT / RACHUNKU BEZ PODPISU
ADRES PŁATNIKA
*kwota netto, dla płatników VAT doliczany jest 23% podatek VAT
AKCEPTACJA REGULAMINU KURSU
regulamin dostępny na stronie: https://shl.org.pl/wp-content/uploads/2024/05/ONE-HEALTH-2024-Regulamin.pdf
BIURO ORGANIZACYJNE KONFERENCJI: FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ Monika Grochowska TEL: 512 507 292 mail: konferencje@fipz.edu.pl DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA!

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 3.11.2024 r.
Opłaty należy wnosić do 1.12.2024 r.

Wpłaty na konto:  FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI
KONTO: BANK ING 12 1050 1025 1000 0023 5294 4587 z dopiskiem „Kurs lekarze i nazwisko Uczestnika”

Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozp Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że :
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa z siedzibą Zarządu ul. Nugat 3 02-776 Warszawa tel: kom: 512507292; mail: konferencje@fipz.edu.pl
2) Kontakt w sprawie ochrony danych e-mail: konferencje@fipz.edu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konferencji, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4) Dane osobowe przechowywane będą do końca 2034 roku ze względu na konieczność prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń ukończenia kursu
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów.
6) Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w kursie, gdyż po jego ukończeniu wydajemy imienne zaświadczenie.

PLIKI DO POBRANIA
REGULAMIN KURSU
FORMULARZ ZGŁOSZENIA WERSJA WORD

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze organizacyjnym

BIURO ORGANIZACYJNE 
FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ
Monika Grochowska, Magdalena Puławska: tel: 512 507 292
mail: konferencje@fipz.edu.pl