W związku z konsultacjami roboczymi dotyczącymi projektu rozporządzenia Rady  Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wydanego na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), ekspeci Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa opracowali uwagi do w/w rozporządzenia.

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA – WERSJA ORYGINALNA RM 14.04.2020

PROJEKT ZMIAN W ROZPORZĄDZENIU – WERSJA SHL 15.04.2020

W związku z planowanym na 16 kwietnia wejściem w życie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych przekazujemy uwagi do projektu rozporządzenia, które doprecyzowuje regulacje w tym zakresie. Merytorycznym uzasadnieniem proponowanych zmian są następujące informacje:

Zakrywanie ust i nosa, przy pomocy maski filtrującej lub maseczki ochronnej lub innego wyrobu wykonanego z tkaniny filtracyjnej proponuje się ze względu na brak dowodów naukowych na jakiekolwiek działanie ochronne części garderoby w zakażeniach przenoszonych drogą kropelkową. Ponadto zakładanie przyłbic jest zalecane wyłącznie dla personelu medycznego lub innych służb i pracowników narażonych na rozprysk wydzielin osób zakażonych. Obowiązek zakładania przyłbic dla ludności jest nierealny i nieracjonalny.

Zaproponowana zmiana opiera się na określeniu sytuacji ryzyka przeniesienia wirusa SARS-CoV-2, który zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, transmitowany jest drogą kropelkową oraz przez kontakt bezpośredni lub pośredni ze skażonymi przedmiotami. W związku z tym fundamentalne znaczenie ma określenie miejsc i okoliczności, w których może dojść do przeniesienia zakażenia. Pierwsza kategoria dotyczy możliwości przeniesienia zakażenia w miejscach, niezależnie od liczby osób w nich przebywających i odstępów między nimi. Do takich miejsc, ze względu na liczne kontakty bezpośrednie oraz utrzymywani się aerozolu wydechowego przez 1-3 godziny, zaliczono środki publicznego transportu zbiorowego, pojazdy samochodowe, w których nie podróżują wyłącznie osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące oraz miejsca ogólnodostępne i budynki użyteczności publicznej, w szczególności, obiekty kultu religijnego, obiekty i placówki handlowe, usługowe, sportowe, targowiska, dworce, banki, urzędy, hotele.

Druga kategoria miejsc i okoliczności, w których może dojść do przeniesienia zakażenia, dotyczy możliwości transmisji w kontaktach bezpośrednich na otwartych przestrzeniach. W tym przypadku do zakażenia może dojść w wyniku przeniesienia aerozolu wydechowego na odległość do 2 metrów. W związku zaproponowano zasłonięcie nosa i ust w grupie co najmniej dwóch osób niezamieszkujących lub niegospodarujących wspólnie, przebywających w odstępie mniejszym niż 2 metry na drogach i placach, terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, plażach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych oraz na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

W związku z nałożeniem obowiązku stosowania wyrobów zasłaniających usta i nos, należy określić warunki ich użycia, ze względu na ryzyko wtórnego skażenia i przeniesienia zakażenia SARS0-CoV-2 z maski na błony śluzowe, jak również inne osoby za pośrednictwem skażonych rąk. Z tego względu określono, aby wyroby te były stosowane zgodnie z instrukcją wytwórcy, ale jeśli nie jest dostępna, a wyroby są wielorazowego użytku, zalecono ich dekontaminację poprzez pranie nie rzadziej niż raz dziennie w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, co pozwala na skuteczne odkażenie i ponowne użycie.

Przy zdejmowaniu osłon stosowanych na nos i usta, największe skażenie biologiczne dotyczy części twarzowej, która filtruje powietrze wdychane i wydychane. Z tego względu przy ich zdejmowaniu nie wolno dotykać części twarzowej, a po zdjęciu należy umyć lub zdezynfekować ręce, aby uniknąć przeniesienia drobnoustrojów chorobotwórczych na inne osoby czy przedmioty.

Ze względu na istotne przesłanki zdrowotne i organizacyjne, rozszerzono katalog wyłączeń przepisu ust. 1, które obejmują poruszanie się przez osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą; dzieci poniżej 2 lat; osoby, u których występują trudności w oddychaniu lub inne udokumentowane przeciwwskazania zdrowotne, osoby niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa oraz osoby przebywające w podmiotach leczniczych i opiekuńczych, w których obowiązują odrębne procedury.