O nas

Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa jest organizacją pozarządową „non-profit” zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym od 1997 roku.

Przez pierwsze sześć lat przewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia była jedna z jego założycielek mgr Henryka Matysiak, wówczas pełniąca funkcję zastępcy Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie. W ramach działalności w Stowarzyszeniu była współinicjatorką i współautorką poradnika fachowego dla placówek medycznych „Higiena w placówkach opieki medycznej” wydawanego do chwili obecnej. Obecnie pełni zaszczytną funkcje Członka Honorowego Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, a na wniosek Przewodniczącego SHL, w 2011 r. została uhonorowana przez Ministra Zdrowia odznaką „Zasłużony w ochronie zdrowia”.
Od 2003 r. przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia jest dr med. Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń, konsultant szpitali w zakresie epidemiologii szpitalnej i kontroli zakażeń szpitalnych, od 2011 r. prezes fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń.
Autor lub współautor ponad 220 naukowych publikacji krajowych i zagranicznych, w dziedzinie immunologii, szczepień ochronnych, profilaktyki i kontroli zakażeń oraz zakażeń szpitalnych.
W dniu 1.03.2012 r. w Warszawie odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, w czasie którego wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną na V kadencję 2012-2017.


Przewodniczącym został wybrany dr med. Paweł Grzesiowski - tel. kom. 601 838 939 email: paolo@fipz.edu.pl

Do Prezydium Zarządu weszli:
mgr Elżbieta Lejbrandt - Zastępca Przewodniczącego
- tel. kom. : 503 621 227 oraz  512 507 292

mgr Zofia Żak-Puławska - Zastępca Przewodniczącego (Zakład Bakteriologii, Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Szpital Powiatowy SPZOZ Wołomin)
- tel. kom. 601 151 866 email: zosia@piwiarnia.com

mgr Anna Tymoczko - Sekretarz (Oddział Nadzoru Epidemiologii, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie)
- tel. kom. 512 507 288 email: anna.tymoczko@wsse.waw.pl

mgr Anna Roszak - Skarbnik (Sekcja Epidemiologii, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie)
- tel. kom. 601 991 084 email: aniaroszak1@o2.pl

Członkowie Zarządu:
mgr Sylwia Bandurska (Zakład Bakteriologii, Szpital Powiatowy SPZOZ Wołomin)
lek. Marta Kania-Pudło (Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Sekcja Higieny i Epidemiologii, Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych)

mgr Maria Karczewska (Wojewódzki Szpital Zespolony SPZOZ w Koninie, Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych)

mgr Olga Kazanowska (Wojewódzki Szpital Zespolony SPZOZ w Koninie, Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych)

dr n. med. Piotr Leszczyński (Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych)
mgr Danuta Pawlik (Laboratorium Mikrobiologiczne, Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, SP ZOZ ZZLOiZ Maków Mazowiecki

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
dr Helena Zacharska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na obszarze woj. mazowieckiego)

mgr Agata Joks Członek Komisji Rewizyjnej (Oddział Epidemiologii Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie)

mgr Bożena Rychwalska Członek Komisji Rewizyjnej (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Zespół Kontroli Zakażeń)

mgr Jolanta Krszyna Członek Komisji Rewizyjnej (Oddział Laboratoryjny Epidemiologii Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie)

 

Dane kontaktowe:
Zarząd Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 11 Biuro Zarządu: tel. (022) 828 13 00; fax (022) 828 09 96; email: shl@shl.org.pl

 

Cele i formy działania Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie zrzesza w swoich szeregach ponad 300 członków reprezentujących różne grupy profesjonalistów medycznych i przedstawicieli zawodów pokrewnych, zaangażowanych w profilaktykę i zwalczanie zakażeń szpitalnych. Członkowie Stowarzyszenia tworzą wielodyscyplinarną grupę specjalistów dającą możliwość wymiany doświadczeń w zakresie zagadnień kształtujących jakość opieki medycznej oraz bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentów i personelu w placówkach ochrony zdrowia. Stowarzyszenie uczestniczy w pracach nad projektami nowych aktów prawnych, opracowuje stanowiska eksperckie w istotnych kwestiach merytorycznych oraz przygotowuje wytyczne ekspertów zgodne z aktualną wiedzą medyczną (Stanowiska SHL).

Stowarzyszenie inicjuje różne projekty badawcze, promuje najlepsze rozwiązania wdrażane w placówkach ochrony zdrowia, umożliwia prezentację i publikację wyników projektów realizowanych przez swoich członków i ich współpracowników. Stowarzyszenie współpracuje z różnymi instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi, w szczególności, z Państwową Inspekcją Sanitarną, Narodowym Instytutem Leków, Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej, Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Epidemiologicznych, Stowarzyszeniem Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, Stowarzyszeniem Pralników Polskich.

Zgodnie ze statutem, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa realizuje cele dydaktyczno-edukacyjne organizując szkolenia i konferencje naukowo-szkoleniowe nie rzadziej niż 4 razy w roku, a także warsztaty szkoleniowe co najmniej 2 razy w roku (Konferencje i Szkolenia).
Stowarzyszenie wydaje od 1997 r. biuletyn, w którym zawarte są najciekawsze prezentacje konferencyjne, nowe akty prawne z komentarzami ekspertów, a także artykuły poglądowe i sprawozdania zjazdowe. Biuletyn ukazuje się 2-4 razy w roku i jest bezpłatnie przekazywany członkom Stowarzyszenia, podobnie jak inne wydawnictwa edukacyjne, których ukazało się łącznie 6 (dostępne w zakładce Publikacje)

Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w pracach legislacyjnych nad nowymi projektami aktów prawnych w dziedzinie epidemiologii chorób zakaźnych i zakażeń. W ciągu ostatnich 10 lat członkowie Zarządu Stowarzyszenia czynnie uczestniczyli w pracach legislacyjnych rządu w zakresie ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach, rozporządzeniach o bezpieczeństwie biologicznym w miejscu pracy, raportach i rejestrach zakażeń szpitalnych, kwalifikacji członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, kontroli wewnętrznej i dokumentacji działań w zakresie programów kontroli zakażeń szpitalnych, a także rejestracji produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz wymagań fachowych w placówkach prowadzących działalność leczniczą.

Bardzo istotnym elementem działalności Stowarzyszenia jest rozwijanie współpracy między przedstawicielami różnych dyscyplin medycznych a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym oraz propagowanie nowych technologii w kontroli zakażeń oraz systemów zapobiegania zakażeniom.
Zgodnie ze statutem, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa realizuje także konsultacje i ekspertyzy dla placówek ochrony zdrowia w zakresie nadzoru epidemiologicznego.

Wyciąg ze statutu jest dostępny tu »»»

 

Zapraszamy do współpracy!